مستندات آموزشی

مستندات آموزشی
آشنایی با scenario editor (سطح ۳)
مستندات آموزشی
آشنایی با debugger (سطح ۳)
مستندات آموزشی
ارسال محتوا به سایت wordpress (سطح ۲)
مستندات آموزشی
آشنایی با کمپین (سطح ۳)
مستندات آموزشی
استخراج محتوا از سایت guardian (سطح ۲)
مستندات آموزشی
استخراج تعداد فالوورهای اینستاگرام و ترسیم نمودار آن (سطح ۲)
مستندات آموشی
جستجو در گوگل نیوز و ارسال اخبار به یک کانال در تلگرام (سطح ۱)
مستندات آموزشی
ایجاد حساب کاربری جدید در سایت yandex (سطح ۱)
مستندات آموزشی
کوتاه کردن لینک در سایت tiny و bit (سطح ۱)
مستندات آموزشی
دانلود ویدئو از سایت vimeo و اتصال ویدئوها به یکدیگر (سطح ۲)
ارسال یک پیام